Navigation

AGB - in der niederländischen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Quilt aan Zee Ouddorp

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer, rechtsvorm en andere gegevens

Handelsnaam                  Quilt aan Zee

Rechtsvorm                     Eenmanszaak

KvK nummer                   61829072

Eigenaar                          M.M. Knöps

Bezoek/postadres           Diependorst 109 , 3253 VC Ouddorp

Telefoonnummer             06-27194194 

E-mail                              info@quiltaanzee.nl

Bankrekening                  NL22RABO0300020562 t.n.v. Quilt aan Zee

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
Betalingen en bestellingen
4. Bestellingen worden uitgevoerd na vooruitbetaling.
4.2 Betaling is mogelijk op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Quilt aan zee.
4.3 Indien de door u bestelde stof- of quiltmaterialen tijdelijk niet verkrijgbaar zijn, worden deze zo snel mogelijk nageleverd. 
4.4 Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalings- en algemene voorwaarden van Quilt aan Zee akkoord gaat.
4.5 Indien het door u het opgegeven e-mail adres onjuist is, kunt u de orderbevestiging niet ontvangen. De geplaatste bestelling kan dan ook niet uitgeleverd worden.

Leveringen
4.6 De door Quilt aan Zee opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, zonder nadere ingebrekestelling.
4.7 Artikelen worden verstuurd via Postnl  
4.8 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.9 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 1-3 werkdagen te verzenden.
4.10 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Quilt aan Zee daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk (per e-mail) in kennis te stellen.
4.11 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Quilt aan Zee de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
4.12 Quilt aan Zee is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens het verzenden via derden.

Ruilen en retourneren/herroepingsrecht

4.13 Patronen en boeken kunnen niet geruild worden.
4.14 U kunt desgewenst gebruik maken van het herroepingsformulier, maar u kunt ook via e-mail of telefoon contact met ons opnemen indien u gebruikt wilt maken van uw herroepingsrecht.
4.15 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Quilt aan Zee te retourneren. Uitzonderingen zijn hierboven beschreven (Artikel 4 lid 13)
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de consument.
4.17 Is er een artikel verkeerd opgestuurd, dan wordt dat kosteloos door ons omgeruild. Neem hier contact met ons op binnen 3 werkdagen (zie artikel 4.10).
4.18 De kleuren van de stof kunnen een afwijking hebben ten opzichte van de kleur op het beeldscherm. Op kleurafwijking kunnen geen artikelen retour worden gezonden.

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten
5.1 Alle aanbiedingen van Quilt aan Zee zijn vrijblijvend. Quilt aan Zee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Quilt aan zee. Quilt aan Zee is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Quilt aan Zee dit uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de klant mede.

Artikel 6. Prijzen en kosten
6.1 De prijzen op de website worden vermeld in Euro`s (€) inclusief btw.
6.2 De prijzen zijn exclusief bezorgkosten.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Quilt aan Zee heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Quilt aan Zee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Quilt aan Zee kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is door haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden overlegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Artikel 9. Copyright
9.1 Niets van de website van Quilt aan Zee mag zonder uitdrukkelijke toestemming door derden worden gebruikt, gekopieerd etc.

 

 

 

Warenkorb

Keine Artikel im Einkaufswagen.
© 2015 - 2019 www.quiltaanzee.nl | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore
Diese Website benutzt Cookies. Akzeptieren Weitere Informationen
Was ist ein Cookie ? Ein Cookie ist eine kleine Textdatei , die auf Ihrem Computer gesendet wird. Wenn Sie eine Webseite besuchen Sowohl diese Website und andere Parteien können Cookies platzieren . Was sind Cookies verwendet? Diese Website verwendet Cookies , um zu verbessern. Benutzerfreundlichkeit und Performance der Website Mittels Cookies stellen wir sicher, dass Sie sind nicht immer empfangen die gleichen Informationen , wenn Sie unsere Website besuchen , oder geben . Cookies machen das Surfen im Ort so viel angenehmer. Es gibt verschiedene Arten von Cookies. Diese Website benutzt persistenten Cookies und Session- Cookies. Permanente Cookies : Ermöglicht die Website kann Ihren Wünschen eingestellt werden. Zum Beispiel, um Ihre Zustimmung zu Cookies zu erinnern. Als Ergebnis , werden Sie nicht haben, um so wiederholen Sie Zeit sparen und einfach navigieren Sie durch den Online-Shop . Ihre Einstellungen Permanente Cookies können über die Einstellungen Ihres Browsers entfernt werden. Session-Cookies : Mit einem Session-Cookie , können wir sehen , welche Teile der Website, die Sie diesen Besuch angesehen haben. Wir können daher dem Surfverhalten unserer Besucher wie möglich. Webshop anpassen Diese Cookies werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. Mit dem spezifischen Zweck dieser Website setzt Cookies ? Diese Website setzt Cookies aus folgenden Gründen : Einkaufswagen (funktionelle Cookie ) : Denken Sie daran, welche Produkte in Ihrem Warenkorb. Ohne diese Cookies , können Sie keine Artikel in Ihrem Warenkorb zu bestellen oder . Plätzchen- Auswahl (funktionelle Cookie ) : Denken Sie daran, dass Sie mit dem Setzen von Cookies unsere Zustimmung gegeben haben . Google Analytics ( Tracking-Cookie ) : Messen Sie, wie Sie die Website und wie Sie uns gefunden haben und Berichte in Versuch, Einblick zu gewinnen hier zu verwenden. Google AdWords ( Tracking-Cookie ) : Wir messen, wie Sie die Website und wie Sie uns gefunden zu verwenden. Wir nutzen dieses Wissen, um zu verbessern. Unsere AdWords-Kampagnen Facebook (Social Media -Cookie ): Diese Cookies ist es, "wie" unserer Facebook- Seite möglich . Diese Taste funktioniert durch Code von Facebook selbst stammt . Twitter (Social Media -Cookie ) : Dieses Cookie ist möglich, unsere Twitter-Seite verfolgen. Diese Taste funktioniert durch Code, der von Twitter selbst stammt . AddThis (Social Media -Cookie ) : Dieses Cookie ist es möglich, via Facebook , Twitter, Hyves und diversen anderen Social Media Websites unserer Inhalte zu teilen. Affiliate-Marketing (Marketing -Cookies) : Wir verwenden diese Cookies , um sie für ihren Beitrag zu den Vertriebspartnerseiten(Affiliates , wie Daisycon , Tradetracker und Cleafs ) belohnen. Bewertungsportale (Marketing -Plätzchen ) : Wir möchten von den Kunden beurteilt werden. Wir verwenden eine Überprüfung vor Ort, wie beispielsweise The Feedback Company . Diese Orte Cookies für den ordnungsgemäßen Betrieb . Wie kann ich oder Cookies löschen? Im Allgemeinen können Cookies verwaltet, bearbeitet und gelöscht werden von Ihrem Browser . Mehr Informationen ein-und ausschalten und Cookies in den Anweisungen und / oder mit der Hilfe-Funktion Ihres Browsers.